Oswego, New York. Lake Ontario. Photo is taken by me.

Oswego, New York. Lake Ontario. Photo is taken by me.